KONTAKTY

Historické Hotely Slovenska
Prístavná 11
921 01 Piešťany
tel: +421 948 039 080
napíšte nám

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

k darčekovým poukazom

 

platné a účinné od 1.12.2016

 

 

Historické Hotely Slovenska, občianske združenie, so sídlom Prístavná 11, 921 01 Piešťany, IČO: 42 158 125 (ďalej len „HHS“ alebo „združenie HHS“), ktoré je prevádzkovateľom internetovej stránky www.historickehotelyslovenska.sk, vydáva v súlade s § 273 ods. 1 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení tieto Všeobecné obchodné podmienky portálu www.historickehotelyslovenska.sk:

 

  1. 1. Úvodné ustanovenia

1.1       HHS je občianske združenie zapísané v zozname občianskych združení vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky. Cieľom HHS je podpora rozvoja cestovného ruchu a propagácia Slovenska ako kultúrne a historicky atraktívnej destinácie doma a v zahraničí. HHS má oprávnenie na podnikanie v predmete sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb.

1.2       HHS v rámci svojich aktivít vytvorilo projekt Asociácia HISTORICKÉ HOTELY SLOVENSKA. Asociácia HHS je unikátne združenie hotelov sídliacich v historických budovách, zámkoch a kaštieľoch Slovenska. Cieľom projektu je zachovanie hodnôt ako históriu slovenskej architektúry, tradície a kultúru slovenského národa a predovšetkým poskytnúť kvalitné služby a sprostredkovanie zážitku z každého momentu stráveného v niektorom z členských hotelov.

1.3       Všeobecné obchodné podmienky portálu www.historickehotelyslovenska.sk (ďalej len „VOP“) upravujú každý zmluvný vzťah medzi HHS a treťou osobou, predmetom ktorého je zabezpečenie sprostredkovania ubytovacích služieb v členských hoteloch združením HHS prostredníctvom darčekových poukážok vystavených združením HHS.

1.4       Aktuálne znenie VOP je prístupné na webovej stránke www.historickehotelyslovenska.sk. HHS je oprávnené tieto VOP jednostranne zmeniť alebo ich nahradiť novými VOP, pričom každá ich zmena nadobúda platnosť a účinnosť dňom od ich zverejnenia na webovej stránke.

  1. 2. Vymedzenie základných pojmov

2.1       Členský hotel je právnická alebo fyzická osoba, ktorá má oprávnenie poskytovať ubytovacie služby, je platným členom HHS a sa na základe písomnej zmluvy s HHS sa zaviazal poskytovať vo svojej prevádzke ubytovacie služby za darčekové poukážky vystavené združením HHS a informácia o tom je zverejnená na webovej stránke.

2.2       Klient je fyzická alebo právnická osoba, ktorá si kúpi darčekovú poukážku na webovej stránke.

2.3       Držiteľ je fyzická osoba, ktorá v členskom hoteli predloží darčekovú poukážku na úhradu ubytovacích služieb alebo ich časti.

2.4       Webová stránka je internetová stránka združenia HHS www.historickehotelyslovenska.sk.

2.5       Darčeková poukážka je darčeková poukážka vystavená združením HHS.

2.6       Nominálna hodnota darčekovej poukážky je peňažná hodnota uvedená na darčekovej poukážke. HHS vystavuje darčekové poukážky v hodnote 50 EUR,100 EUR a 200 EUR.

  1. 3. Zmluvné podmienky

3.1       HHS prijíma objednávky klienta cez webovú stránku. Zadaním objednávky na webovej stránke súhlasí klient s ustanoveniami VOP platnými v čase objednávky. Objednávka na kúpu darčekovej poukážky je pre klienta záväznou až okamihom uhradenia ceny za darčekovú poukážku postupom uvedeným na webovej stránke. Do uhradenia ceny za darčekovú poukážku nevzniká klientovi právo na vystavenie darčekovej poukážky.

3.2       Klient uhradí cenu bankovým prevodom alebo na dobierku. Cena darčekovej poukážky pozostáva z nominálnej hodnoty objednaných darčekových poukážok a poplatkov. Poplatkom sa rozumie poplatok za služby spojené s objednávkou darčekových poukážok (napr. nadštandardné poštovné a balné a pod.).

3.3       HHS je povinný vystaviť a doručiť klientovi objednané darčekové poukážky až po úhrade dohodnutej ceny.

3.4       Držiteľ môže použiť darčekovú poukážku na úhradu ubytovacích služieb len v členských hoteloch, ktoré sú zverejnené na webovej stránke ku dňu použitia darčekovej poukážky.

3.5       Držiteľ je povinný vopred informovať členský hotel, že pri úhrade ubytovacích služieb použije darčekovú poukážku; klient sa zaväzuje informovať držiteľa o tejto povinnosti ako aj o ďalších povinnostiach vyplývajúcich z VOP. .

3.6        Držiteľ nemá právo žiadať od členského hotela peňažné plnenie za predloženú darčekovú poukážku. V prípade, že cena ubytovacej služby bude nižšia, ako je nominálna hodnota darčekovej poukážky, držiteľ nemá právo na vrátenie rozdielu ceny poskytnutej služby a nominálnej hodnoty darčekovej poukážky. V prípade, že cena poskytnutej služby bude vyššia, ako je nominálna hodnota darčekovej poukážky, držiteľ je povinný sumu prevyšujúcu nominálnu hodnotu darčekovej poukážky doplatiť inou formou.

3.7       Klient berie na vedomie a súhlasí, že HHS nenesie zodpovednosť za kvalitu poskytnutých plnení v členských hoteloch.

3.8       HHS sa zaväzuje umožniť držiteľovi použitie zakúpených darčekových poukážok v členských hoteloch. HHS uskutoční vhodné opatrenia na to, aby rozširoval počet členských hotelov a pravidelne aktualizoval ich zoznam zverejnený na webovej stránke.

3.9       Združeniu HHS nepatrí od klienta odmena za sprostredkovanie ubytovacích služieb v členských hoteloch.

  1. 4. Darčekové poukážky

4.1       Výrobu darčekových poukážok zabezpečuje HHS.

4.2       Darčeková poukážka je platná jeden rok od dňa úhrady ceny darčekovej poukážky..

4.3       Darčeková poukážka slúži na úhradu ubytovacích služieb v členskom hoteli v nominálnej hodnote na nej vyznačenej. Darčeková poukážka neslúži na úhradu iných služieb v členskom hoteli (napr. reštauračné služby).

4.4       Darčeková poukážka je vystavená v elektronickej alebo papierovej forme, a to podľa objednávky klienta.

4.5       Každá darčeková poukážka je označená nominálnou hodnotou a dobou platnosti. Darčeková poukážka v papierovej forme obsahuje aj ochranné prvky proti zneužitiu.

4.6       HHS odošle darčekovú poukážku klientovi najneskôr do 5 pracovných dní od uhradenia ceny za darčekovú poukážku; pri objednávkach prijatých po 12.00 hod. plynie lehota od nasledujúceho pracovného dňa. Náklady spojené so štandardným poštovným a balným znáša HHS.

  1. 5. Reklamácie a sťažnosti

5.1       V prípade, ak klient v lehote podľa týchto VOP neobdrží darčekovú poukážku, alebo darčeková poukážka obsahuje podmienky iné ako boli dohodnuté podmienky alebo darčeková poukážka bude mať iné vady, klient môže vady reklamovať, a to e-mailom na adresu:  shop@historickehotelyslovenska.sk Lehota na uplatnenie reklamácie je 48 hodín od doručenia darčekovej poukážky v elektronickej forme a 2 pracovné dni od doručenia darčekovej poukážky v papierovej forme. V prípade, že darčeková poukážka nebude doručená, lehota na uplatnenie reklamácie je 3 pracovné dni od uplynutia lehoty na doručenie darčekovej poukážky. Pokiaľ klient neuplatní vady v lehotách a spôsobom podľa predchádzajúcich viet, jeho práva na uplatnenie vád zanikajú.

5.2       Združenie HHS je povinné odstrániť vady do 5 pracovných dní od doručenia reklamácie. V prípade, že vada v danej lehote nebude odstránená, je klient oprávnený od zmluvy odstúpiť.

5.3       Sťažnosti a podnety je možné adresovať na adresu sídla HHS.

  1. 6. Spracúvanie osobných údajov

6.1       Klient v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytuje združeniu HHS ako prevádzkovateľovi (ďalej aj ako „prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa, a to za účelom korektného vybavenia objednávky.

6.2       Klient udeľuje prevádzkovateľovi súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na dobu na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov klienta.

  1. 7. Doručovanie

7.1       HHS bude doručovať darčekové poukážky a písomnú korešpondenciu na adresu uvedenú klientom pri objednávke. Za doručenú sa považuje aj zásielka neprevzatá klientom v odbernej lehote, a zásielka, ktorú klient odmietol prevziať, a to dňom vrátenia takýchto zásielok na adresu združenia HHS. V prípade, že dôjde k zmene adresy, na ktorú sa doručuje a klient túto zmenu neoznámi združeniu HHS, za doručenú sa považuje aj zásielka, ktorá nebola klientom prevzatá v odbernej lehote a bola z takto určenej adresy klienta vrátená späť združeniu HHS.

  1. 8. Odstúpenie od zmluvy

8.1       Klient je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa doručenia darčekovej poukážky, pokiaľ táto nebola použitá. Odstúpenie je možné uplatniť písomne e-mailom na adresu shop@historickehotelyslovenska.sk; na odstúpenie je možné použiť tento formulár. Najneskôr do 14 dní od účinného odstúpenia od zmluvy je klient povinný vrátiť nepoškodené a nepoužité darčekové poukážky združeniu HHS, a to poštou na adresu sídla HHS. Po obdržaní nepoškodených a nepoužitých darčekových poukážok bude klientovi vrátená ich nominálna hodnota späť na účet, z ktorého bola platba vykonaná alebo poštovým poukazom.

8.2       Ak klient odstúpi od zmluvy, je povinný znášať náklady na vrátenie darčekových poukazov združeniu HHS.

  1. 9. Záverečné ustanovenia

9.1       Tieto VOP sú vypracované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi právneho poriadku Slovenskej republiky, najmä ale nie výlučne v súlade s Občianskym zákonníkom, pričom práva a povinnosti združenia HHS a klienta týmito všeobecnými obchodnými podmienkami založené, ale výslovne neupravené, sa spravujú najmä týmto zákonom a v prípade potreby aj ustanoveniami iných platných právnych predpisov právneho poriadku SR.

 

NGE1OW